สถาบันการบริหารและจิตวิทยา MPI

ผู้ก่อตั้ง

ศาสตราจารย์ ดร.หลุย จำปาเทศ

                      จากประสบการณ์การเป็นวิทยากร เรื่องจิตวิทยาการบริหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร การใช้จิตวิทยา เข้าไปช่วยในการบริหารกว่า 30 ปี ศ.ดร.หลุย จำปาเทศ การพัฒนาเจ้าของกิจกการ หรือผู้บริหารระดับสูง เข้าใจและเกิดความตระหนักถึงการใช้จิตวิทยาการบริหารจะทำให้บุคคลากรมีความสุข และองค์กร ก็จะเจริญเติบโต ยั่งยืน ศ.ดร.หลุย จำปาเทศ จึงได้ตั้ง สถาบันการบริหารและจิตวิทยาขึ้น โดยเปิดหลักสูตรการสอน ชื่อ THE BOSS ในปี 1987 ผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรเป็นเจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

                       เมื่อหลักสูตร THE BOSS ดำเนินการไปได้ระยะหนึ่งศิษย์เก่า THE BOSS ก็ขอให้เปิดหลักสูตรอื่นๆ เพื่อรองรับความต้องการที่เกิดขึ้น สถาบันฯจึงเปิดหลักสูตร The Manager เพื่อพัฒนานักบริหาร มืออาชีพให้ทำงาน เป็นทีมเดียวกับ THE BOSS และยังมีหลักสูตรที่เปิดขึ้น โดยเป็นการพัฒนา THE BOSS และผู้บริหารทั่วไปให้มีความรู้ทุกมิติอีก เช่น The High Flyer , Counseling Psychology for Management ,Finance for The Boss, Tax Planning for The Boss, Contractual Tax Planning, Marketing for The Boss และหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน พร้อมทั้งยังพัฒนาระบบการ เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรองรับการเติบโต และพัฒนาขององค์กรชาว The Boss อีก

                ทางสถาบันมุ่งให้ความรู้กับนักบริหารโดยมีอุดมการณ์ว่าเราจะยกระดับนักบริหารไทยสู่ความเป็นสากลและแนวหน้า ผู้บริหารที่จบไปแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ และมีเครือข่ายสังคมที่เกื้อกูลกันได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาตนอยู่เสมอ โดยยึดปรัชญาที่ว่า “สร้างสรรค์สังคม สั่งสมวิชาการ ประสานประโยชน์” นั้นผู้จบจากสถาบันฯไปแล้วจะต้องประสบความสำเร็จ

เห็นความสำคัญของ
ประเทศชาติอันมีส่วนรวมเป็นหลัก

จะต้องพัฒนา
ให้รอบรู้อยู่เสมอ

ร่วมมือกันเพื่อความเจริญงอกงาม
ของธุรกิจโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณ
เพื่อส่วนรวมเป็นหลักด้วย