สถาบันการบริหารและจิตวิทยา MPI

                     จากประสบการณ์การเป็นวิทยากรในวิชาจิตวิทยาการบริหาร และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ บริหาร และการใช้จิตวิทยา เข้าไปช่วยในการบริหารไม่น้อยกว่า 27 ปีของ ศ.ดร. หลุย จำปาเทศ จึงพบว่าผู้ที่ ควรพัฒนาอย่างยิ่งคือ เจ้าของกิจการ หรือนายระดับสูงเพราะถ้าท่านเหล่านี้ เข้าใจ และซาบซึ้งถึงการใช้จิตวิทยาการบริหารแล้ว ลูกน้อง หรือ ผู้ที่รองลงมาก็จะ ร่วมเย็นเป็นสุข ไปตามๆ กัน และองค์กร ก็จะเจริญก้าวหน้า ไปอย่างไม่หยุดยั้ง ศ.ดร.หลุย จำปาเทศ จึงได้ตั้ง สถาบันการบริหารและจิตวิทยาขึ้นโดยเปิดโปรแกรมหรือ Course การสอนขึ้น ชื่อ THE BOSS ใน Course นี้ ผู้ที่เข้าสัมนา 95% จะเป็นเจ้าของกินการ อีกประมาณ 5% คือผู้บริหารระดับสูงที่จะ ช่วยกันบริหารองค์กร คือระดับผู้อำนวยการขึ้นไป

                       เมื่อ The Boss ดำเนินการไปได้ระยะหนึ่งศิษย์เก่า The Boss ก็ขอให้เปิดหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อ รองรับความต้องการที่เกิดขึ้นสถาบันฯ จึงเปิดหลักสูตร The Manager เพื่อพัฒนานักบริหาร มืออาชีพให้ทำงาน เป็นทีมเดียวกัน The Boss นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตรที่เปิดขึ้น โดยมุ่งหวัง ที่จะพัฒนา The Boss และผู้บริหารทั่วไปให้ลงลึกใน แต่ละสาขาวิชาอีก เช่น The High Flyer, Counseling Psychology for management, Finance for The Boss, Tax Planning for The Boss, Contractual Tax Planning, Marketing for The Boss และหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งยังพัฒนาระบบการ เรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ Management and Psychology online เพื่อรองรับการเติบโตและ พัฒนาขององค์กรชาว The Boss อีกทางหนึ่ง

                     บทบาทของสถาบันต่อสังคมและผู้เข้าสัมนาเมื่อได้รับการติดอาวุธทางปัญญาไปแล้ว ทางสถาบัน มุ่งผลิต นักบริหารโดยมีอุดมการณ์อยู่ว่าเราต้องยกระดับนักบริหารไทยไม่ให้น้อยหน้า ใครในแถบเอเชียแปซิฟิค ผู้บริหารที่ตบไปแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มองการณไกลในรอบด้านและพัฒนา ตนอยู่เสมอโดยยึดสโลแกนที่ว่า “สร้างสรรค์สังคม สั่งสมวิชาการ ประสานประโยชน์” กล่าวคือ ทุกๆคนที่เรียนจบจากสถานบันไปแล้วจะต้องประสบความสำเร็จ

เห็นความสำคัญของ
ประเทศชาติอันมีส่วนรวมเป็นหลัก

จะต้องพัฒนา
ให้รอบรู้อยู่เสมอ

ร่วมมือกันเพื่อความเจริญงอกงาม
ของธุรกิจโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณ
เพื่อส่วนรวมเป็นหลักด้วย