การจัดสัมนาภายในองค์กร

                      สถาบันการบริหารและจิตวิทยาได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ สถาบันฯจึงยังได้จัดอำนวยความสะดวกสำหรับการสัมนาขึ้น โดยหลักสูตรที่จัดมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวอีกทั้งยัง สามารถจัดสัมนาลงลึกเพื่อการพัฒนา หรือแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละองค์กร