คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 • The Boss Vision
 • กฏหมายบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์
 • Strategic Thinking And Scenario Planing
 • การวางตนและมารยาทของผู้นำองค์กร
 • ถอดรหัสเศรษฐกิจโลก
 • Power of Listening in Persuasion 
 • Modern Marketing 
 • Channel Engagement 
 • หลักการกลยุทธ์กางวางแผนภาษีอากร
 • Technology for business
 • Speed Leader
 • Tranformative business
 • Crisis Management
 • Wining Brand 
 • Tranformation HR
 • Art of Speech 
 • ศาตร์และศิลป์ของการเจรจา
 • Strategic  Design for Social Enterprise
 • Social Enterprise
 • Leadership for Great Reform
 • Mixology